Effekt og evaluering

Effekt – Der er mange positive effekter ved Arena Spartacus. Her følger de væsentligste:

 • Vi giver børn og unge et tilbud om gratis aktiviteter i lokalområdet – transport og økonomi er en barriere for en del af denne gruppe
 • Socialt udsatte børn skal have trygge rammer og positive voksenrelationer – minoritet såvel som majoritet
 • Spillerforeningens medlemmer er rollemodeller for de deltagende børn og unge og præger dem i en positiv retning
 • Vi forebygger kriminalitet i udsatte boligområder
 • Vi sikrer en styrket inklusion af alle grupper socialt udsatte
 • Vi bruger fodboldens ressourcer som et fællessprog, som alle kan være en del af og blive bedre til
 • Vi møder de unge i skolen, bag boligblokken, på banen og i klubben. En tæt relation, der skaber et positivt netværk
 • Vi sikrer empowerment og styrket selvforståelse
 • Vi giver den enkelte ny værdi, så det ikke er kriminalitet men det at være med på træneruddannelsen Spartans, der giver status
 • Vi gør flere børn og unge foreningsparate til livet i den lokale fodboldklub.

 

Evaluering – LG Insight
Påvirkningen af de unges adfærd og den samlede effekt af Arena Spartacus i Bispebjerg er siden åbningsdagen i 2012 løbende blevet analyseret af LG insight. LG Insight er et uafhængigt analyse- og rådgivningsfirma, der løser opgaver for offentlige og private virksomheder og organisationer.

Arenaen i Bispebjerg er startet op som den første arena og evalueres derfor som et pilotprojekt. Evalueringsnotatet er blevet til ved hjælp af observationsbesøg og interviews med samarbejdspartnere, lokale aktører og projekttilknyttede.

Evalueringen sker via interviews med deltagerne, aktivitetsansvarlige og lokale samarbejdspartnere. Rammen for indholdet af evalueringsinterviewene indeholder blandt andet følgende kvantificerbare mål:

 • Antal deltagere til træning
 • Antal deltagere til stævner
 • Fordeling af piger og drenge
 • Hvilke områder deltagerne kommer fra
 • Antallet af forældre, der møder op i forbindelse med træning og stævner
 • Antallet af Spartacus Arena deltagere, der fortsætter i træneruddannelsen Spartans


Hovedresultater og konklusioner
Uddrag af evalueringsrapporter fra LG Insight:

 • Målinger og udsagn fra samarbejdspartnere antyder, at Arena Spartacus har en påvirkning på de unges interesse- og adfærdsmønstre. De unge tilskyndes tilsyneladende til at følge positive adfærdsmønstre, ligesom trænerne og rollemodeller påvirker de unge til at søge positive strategier i forhold til god opførsel, følge skolegang, undgå kriminalitet, misbrug mm.
 • Sammenfattende viser de foreløbige evalueringsresultater, at de deltagende børn og unge viser stort engagement i deltagelse i træning, ligesom træner og assistent har opnået relationer til børnene og de unge, hvor de kan påvirke deres adfærd i forhold til skolegang, adfærd og kriminalitet.
 • Børnene/de unge sætter stor pris på relationen til trænerne i Arena Spartacus. De fortæller også, at de kan tale med trænerne om alle vigtige forhold – også forhold der ikke handler om fodbold, men f.eks. trivselsforhold, skolegang, mm.

 • Børnene og de unge tilskyndes tilsyneladende til at følge positive adfærdsmønstre, ligesom trænere og rollemodeller påvirker børnene og de unge til at søge positive strategier i forhold til god opførsel, skolegang, et aktivt fritidsliv, mm.

 • Samarbejdspartnere vurderer, at trænere i Arena Spartacus anvender gode pædagogiske metoder, og at de på kort tid har fået skabt relationer til udsatte grupper af børn og unge.

 • Trænerne anvender inkluderende pædagogiske metoder – bl.a. ved at tilrettelægge træningsøvelser med forskellige sværhedsgrader, hvorved alle børn og unge oplever små sejre.

 • Samarbejdspartnerne er generelt imponerede over, hvor stor en målgruppe af børn og unge Arena Spartacus har fået rekrutteret lokalt, men også (især) at det er lykkes at fastholde en gruppe ikke-foreningsaktive og foreningsvante børn og unge i fodboldtilbuddet i regi af Arena Spartacus.

 

Se evalueringsrapporter fra LG Insight her:

Copyright © 2013 - Player Social Responsibility - c/o Spillerforeningen - Frederiksholms Kanal 4, 2. sal - 1220 København K - Tlf: 31 52 13 00 - mette.vestergaard@spillerforeningen.dk
Created by DehliDesign